Részismereti képzés

A széleskörű társadalmi változások, a gazdaság átalakulása, benne a piacgazdaság rendszerének egyre bővülő megvalósulása megköveteli a különböző speciális ismeretek elsajátítását, melyek nem kötődnek közvetlenül felsőfokú végzettség megszerzéséhez. Emellett azok számára, akik nem felelnek meg a különböző egyetemi képzések bemeneti követelményeinek, a részismereti képzéssel lehetőséget biztosítunk hiányzó ismereteik elsajátítására. A képzés minden olyan tagozaton indul, amely a campus alap- és mesterképzési szakjain az aktuális félévben folyik. Nyelvi követelmények nincsenek.

Képzési idő: maximum 2 félév

Képzési költség: a szak önköltségének kreditarányos része, de minimum 60 000 Ft/félév

Felvételi követelmények:

Részismeretek megszerzése érdekében folytatott képzésre az vehető fel, aki az alap-, illetve mesterképzésben fokozatot és szakképzettséget tanúsító oklevelet szerzett és egy magyarországi felsőoktatási intézménnyel sem áll hallgatói jogviszonyban.

A felvételi eljárás rendje:

A részismereti hallgatói jogviszony külön felvételi eljárás nélkül, a jelentkező jelentkezési kérelme elfogadását követően a beiratkozással keletkezik. A kérelem benyújtási határideje őszi félévben augusztus 21., tavaszi félévben január 20.  A hallgatói jogviszony létesítés határideje őszi félévben szeptember 15., tavaszi félévben február 15. A részismereti képzésre beiratkozó hallgatóval az egyetem képzési szerződést köt. A jelentkezési kérelmet a campus-főigazgatónak címezve, a campus Tanulmányi Osztály címére (2100 Gödöllő, Páter Károly u. 1.) kell eljuttatni, vagy a sass.erika [kukac] uni-mate.hu e-mail címre elküldeni. A jelentkezési kérelemről a campus-főigazgató – külön felvételi eljárás nélkül – határozatban dönt.

A hallgató részismereti hallgatói jogviszonyára tekintettel nem jogosult további szakképesítés, illetve szakképzettség megszerzése érdekében tanulmányokat folytatni, átvételét kérelmezni, további (párhuzamos) hallgatói, vendéghallgatói jogviszonyt létesíteni, hallgatói jogviszonyát - az Nftv. 45. § (2) b) pontjában meghatározott ok kivételével - szüneteltetni, államilag támogatott/állami (rész)ösztöndíjas képzésre átvételét kérelmezni, támogatási időt igénybe venni. A részismeretek megszerzése érdekében létesített hallgatói jogviszony időtartamát a jogszabályon alapuló juttatás, kedvezmény, szolgáltatás igénybevételére meghatározott időtartamba be kell számítani.

A megszerzett ismeretek igazolása: 

A campus Tanulmányi Osztály a részismereti képzés befejezését követően a megszerzett ismeretekről, kreditértékről igazolást állít ki (kreditigazolás), az igazolást a campus Tanulmányi Osztály illetékes munkatársa írja alá. Az elvégzett kurzus, modul teljesítése felsőfokú tanulmányokba a kreditátvitel szabályai szerint beszámítható.

 

 

Jelentkezési lap részismereti képzésre